Beberapa Kesalahan Penisbatan Kitab kepada Penulisnya


Oleh: Ustadz Abu Zaidan (UAZ)


Berikut hasil istifadah ilmu dari Syaikhna Dr. A. Hakim Anis, dalam sebuah Muhadloroh bersama beliau. Dalam Muhadloroh tersebut, beliau menyebutkan beberapa judul kitab yang penisbatan penulisan tersebut kepada penulisnya yang sudah bererdar luas dan terkenal itu salah. Berikut judul kitab-kitab tersebut:

1. ِAl-Rahmah fit Thib wal Hikmah.
Kitab ini dinisbatkan kepada Imam As-Suyuthi dan Penisbatan tersebut Tidak benar.

2. Akhbar Nisa’.
Kitab ini dinisbatkan kepada Imam Ibnu Qayyim Al-jauziyyah. Penisbatan tersebut salah dan yang benar kitab tersebut ditulis oleh Imam Ibnu Jauzi.

3. Al-Kabair.
Kitab Al-Kabair itu yang terkenal ada dua. Adapun kitab Al-Kabair yang di dalamnya penuh dengan kisah-kisah itu bukan karya Imam Adz-Dzahabi. Adapun kitab Al-Kabair karya Adz-Dzahabi itu seperti biasa yaitu tidak tercantum di dalamnya kisah-kisah dhoif dan palsu.

4. Kasyful ghummah Anil ummah.
Penulisan kitab ini dinisbatkan kepada Imam Asy-Sya’roni dan beliau adalah seorang Ulama Sufi. Penisbatan tersebut salah dan yang benar adalah kitab tersebut merupakan bagian dari kitab Al-Funun, karya Ibnu Aqil yang berjumlah 800 jilid. Kitab Al-Funun dengan jumlah jilid yang fantastis tersebut hilang kemakan zaman.
NB: Imam Ibnu Jauzi menemu 200 jilidnya, lalu beliau meringkasnya menjadi 10 jilid saja

4. Ath-Thibbun Nabawi.
Penulisan kitab dengan judul Ath-Thibbun Nabawi dinisbatkan kepada 7 Orang Ulama, yaitu:
IBNU JAUZI
IBNU QAYIM
AS-SUYUTHI
A LATIF AL-BAGHDADI
IBNU TAIMIAH. DLL
Penisbatan penulisan tersebut adalah penisbatan yang salah. Adapun penisbatan penulisan Ath-Thibbun Nabawi yang benar adalah kepada Dawud Damanhuri, beliau adalah seorang dokter yang awalnya beragama Nasrani dan akhirnya masuk islam dengan perantara Ibnu Taimiyyah.

5. Nuhhatul Mutaammil.
Kitab ini membahas tentang bab Nikah. Kitab ini dinisbatkan kepada Imam As-Suyuti yang merupakan Ulama dari kalangan Asy-Syafi’iyyah (pengikut Madzhab Imam Asy-Syafi’i). penisbatan penulisan kitab ini kepada beliau adalah penisbatan yang salah. Penisbatan penulisan kitab ini yang benar adalah salah seorang Ulama dari kalangan Hanafiyyah/Ahnaf (pengikut Madzhab Imam Abu Hanifah).

6. Isti’dad li Yaumil Ma’ad.
Penulis kitab ini bukan Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani.

7. Maqamat Ulama indal Umara.
Penulisan kitab ini dinisbatkan kepada Imam Al-Ghazali, maka Syeh Abu Ghaddah bilang:
الغزالي نبع، وهذا جمع.
Jadi, penisbatan penulisan kitab ini kepada Imam Al-Ghozali itu mustahil.

8. La`ali’ Mantsurah.
Penulisan ini dinisbahkan kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani. Penisbatan tersebut tidak benar. Penisbatana yang benar adalah kepada imam Az-Zarkasyi


Tinggalkan komentar